image_pdfimage_print

inż. Andrzej Koźmiński

Wiceprezes.     Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Na co dzień zawodowo związany z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Dyżurny inżynier ruchu elektrociepłowni Czechnica. Przewodniczący Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa Oddziału Wrocławskiego SEP. Członek Izby Rzeczoznawstwa oraz Ośrodka Szkoleń i Egzaminów Kwalifikacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przez jedną kadencję członek Komisji Rewizyjnej Oddziału. Od dwóch kadencji aktywnie uczestniczy w pracach Zarządu Oddziału. Organizator licznych szkoleń i wycieczek technicznych. Posiadacz wielu certyfikatów potwierdzających umiejętności naukowe i menadżerskie. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Wrocławską w ramach zapoznania przyszłych absolwentów z energetyką zawodową.

dr inż. Andrzej Hachoł, prof. PWr

Wiceprezes.    dr inż. elektronik, prof. PWr autor wielu wdrożeń przemysłowych, specjalista w dziedzinie inżynierii biomedycznej, dydaktyk, działacz SEP. Urodził się 20 lutego 1953 r. w Sosnowcu. W roku 1968 rozpoczął naukę na Wydziale Elektrycznym Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, gdzie otrzymał tytuł technika elektryka w specjalności „Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa”. Studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (1973-1978) ukończył z wyróżnieniem i uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika w specjalności „Metrologia elektryczna”. Równolegle ze studiami magisterskimi (po czwartym roku) podjął studia doktoranckie w ramach programu „Talent”, które ukończył w roku 1981, i po przedstawieniu pracy doktorskiej pt. „Metoda wieloparametrowego pomiaru w niekontrolowanych warunkach” uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W 1981 r. zatrudniony został w Politechnice Wrocławskiej na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. Oprócz pracy na uczelni, odbył staże przemysłowe krajowe i zagraniczne oraz pracował w przemyśle m.in. odbył praktykę zawodową w korporacji Public Power Corporation S.A. (Grecja) oraz staż naukowy w Instytucie Mechaniki Polimerów Łotewskiej Akademii Nauk. Pracował w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów IKSAiP (w latach 1996-1997 pełnił w IKSAiP obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju). Ponadto był współzałożycielem i wiceprezesem ds. naukowych firmy hi-tech Centrum Ophtha-Lab. zajmującej się opracowaniem mikroprocesorowych biomedycznych przyrządów pomiarowych i mikroprocesorowych rozproszonych systemów pomiarowo-rozliczeniowych. Jest współzałożycielem i członkiem Rady Programowej Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej. Od 1979 roku jest członkiem SEP, a od 1987 rzeczoznawcą SEP w specjalności Cybernetyka Techniczna i Technika Pomiarowa. Opracował wiele ekspertyz i opinii technicznych z zakresu poprawności rozwiązań urządzeń i układów pomiarowych wielkości nieelektrycznych, zgodności wyrobów z normami oraz oceny innowacyjności wyrobów. W latach 2002-2006 był członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego SEP. Od 2006 – 2014 roku był wiceprezesem Oddziału Wrocławskiego SEP i Przewodniczącym Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP we Wrocławiu. Od 2012 r. jest członkiem Centralnego Komitetu Inżynierii Biomedycznej SEP. Od 2008 r. jest członkiem Komisji współpracy z Uczelniami Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej. W latach 2014 – 2022 był prezesem Oddziału Wrocławskiego SEP.

inż. Krzysztof Nowicki

Wiceprezes – Skarbnik.     Inżynier elektryk, specjalista w dziedzinie systemów zasilania oraz utrzymania sieci trakcyjnej transportu kolejowego. Wieloletni członek prezydium Oddz. Wrocławskiego SEP, prezes Oddziału w latach 2006-2014. Od 1985r. pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Oddziału Zasilania Elektroenergetycznego PKP oraz Zastępcy Głównego Energetyka i Głównego Energetyka Dolnośląskiego Okręgu Kolei Państwowych we Wrocławiu. A następnie został dyrektorem Zakładu Dolnośląskiego we Wrocławiu, w PKP Energetyka spółka z o.o. Krzysztof Nowicki, pracując nieprzerwanie, od 1969r. do przejścia na emeryturę w 20l0r., dla PKP – odznaczał się szczególnym zaangażowaniem i innowacyjnością w pracy. Między innymi jest współautorem nowoczesnych pojazdów do utrzymania sieci trakcyjnej i posiada na nie świadectwo wzoru użytkowego. Za swą pracę zawodową jak i społeczną otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Otrzymane przezeń odznaczenia i wyróżnienia charakteryzują dobrze jego zasługi, jako specjalisty w dziedzinach zasilania i utrzymania sieci trakcyjnych w transporcie kolejowym, a równocześnie – w umiejętnym zarządzaniu, co znajduje uznanie w środowisku elektryków.

mgr inż. Edward Ziaja

Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Pracownik naukowy na stanowisku asystenta i starszego asystenta w Instytucie Układów Elektromaszynowych PWr.  Specjalisty w Dziale Projektowania Układów Automatyki w IASE sp. z o.o., Prezesa Zarządu w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. we Wrocławiu, Przewodniczę Sekcji Automatyki i Pomiarów przy Oddziale Wrocławskim SEP. Przewodniczący Centralnej Sekcji Automatyki i Pomiarów SEP.

XLIII Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W dniu 3 marca 2018 r. w Sali kinowej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu odbyło się XLIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W trakcie wyborów w 32 kołach wybrano 110 delegatów na WZO. Ponadto 4 członków honorowych posiada mandat delegata z urzędu. Razem prawo do głosowania miało 114 delegatów.

W obradach udział wzięło 90 delegatów, co stanowi 79% frekwencji.

Do prowadzenia obrad WZO wybrano kol. Zenona Okraszewskiego, który doskonale wywiązał się z obowiązków i sprawnie poprowadził obrady.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, WZO udzieliło absolutorium Zarządowi za kadencję 2014-2018. Następnie przystąpiono do wyborów: Prezesa Oddziału, 15 członków Zarządu, 5 członków Komisji Rewizyjnej, 5 osobowego Sądu Koleżeńskiego oraz 9 delegatów na Walny Zjazd Delegatów SEP w Poznaniu, ponadto delegatem z urzędu jest wybrany Prezes Oddziału.

Zgodnie ze Statutem SEP wybory były tajne. Przeprowadzone zostały elektronicznie, każdy delegat otrzymał terminal do głosowania, co bardzo przyspieszyło czas oczekiwania na wyniki.

Prezesem Oddziału Wrocławskiego SEP na kadencję 2018 – 2022 został Kol. Andrzej Hachoł.