image_pdfimage_print

inż. Andrzej Koźmiński

Wiceprezes.     Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Na co dzień zawodowo związany z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Dyżurny inżynier ruchu elektrociepłowni Czechnica. Przewodniczący Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa Oddziału Wrocławskiego SEP. Członek Izby Rzeczoznawstwa oraz Ośrodka Szkoleń i Egzaminów Kwalifikacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przez jedną kadencję członek Komisji Rewizyjnej Oddziału. Od dwóch kadencji aktywnie uczestniczy w pracach Zarządu Oddziału. Organizator licznych szkoleń i wycieczek technicznych. Posiadacz wielu certyfikatów potwierdzających umiejętności naukowe i menadżerskie. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Wrocławską w ramach zapoznania przyszłych absolwentów z energetyką zawodową.

dr inż. Andrzej Hachoł, prof. PWr

Wiceprezes.    dr inż. elektronik, prof. PWr autor wielu wdrożeń przemysłowych, specjalista w dziedzinie inżynierii biomedycznej, dydaktyk, działacz SEP. Urodził się 20 lutego 1953 r. w Sosnowcu. W roku 1968 rozpoczął naukę na Wydziale Elektrycznym Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, gdzie otrzymał tytuł technika elektryka w specjalności „Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa”. Studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (1973-1978) ukończył z wyróżnieniem i uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika w specjalności „Metrologia elektryczna”. Równolegle ze studiami magisterskimi (po czwartym roku) podjął studia doktoranckie w ramach programu „Talent”, które ukończył w roku 1981, i po przedstawieniu pracy doktorskiej pt. „Metoda wieloparametrowego pomiaru w niekontrolowanych warunkach” uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W 1981 r. zatrudniony został w Politechnice Wrocławskiej na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. Oprócz pracy na uczelni, odbył staże przemysłowe krajowe i zagraniczne oraz pracował w przemyśle m.in. odbył praktykę zawodową w korporacji Public Power Corporation S.A. (Grecja) oraz staż naukowy w Instytucie Mechaniki Polimerów Łotewskiej Akademii Nauk. Pracował w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów IKSAiP (w latach 1996-1997 pełnił w IKSAiP obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju). Ponadto był współzałożycielem i wiceprezesem ds. naukowych firmy hi-tech Centrum Ophtha-Lab. zajmującej się opracowaniem mikroprocesorowych biomedycznych przyrządów pomiarowych i mikroprocesorowych rozproszonych systemów pomiarowo-rozliczeniowych. Jest współzałożycielem i członkiem Rady Programowej Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej. Od 1979 roku jest członkiem SEP, a od 1987 rzeczoznawcą SEP w specjalności Cybernetyka Techniczna i Technika Pomiarowa. Opracował wiele ekspertyz i opinii technicznych z zakresu poprawności rozwiązań urządzeń i układów pomiarowych wielkości nieelektrycznych, zgodności wyrobów z normami oraz oceny innowacyjności wyrobów. W latach 2002-2006 był członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego SEP. Od 2006 – 2014 roku był wiceprezesem Oddziału Wrocławskiego SEP i Przewodniczącym Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP we Wrocławiu. Od 2012 r. jest członkiem Centralnego Komitetu Inżynierii Biomedycznej SEP. Od 2008 r. jest członkiem Komisji współpracy z Uczelniami Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej. W latach 2014 – 2022 był prezesem Oddziału Wrocławskiego SEP.

inż. Krzysztof Nowicki

Wiceprezes – Skarbnik.     Inżynier elektryk, specjalista w dziedzinie systemów zasilania oraz utrzymania sieci trakcyjnej transportu kolejowego. Wieloletni członek prezydium Oddz. Wrocławskiego SEP, prezes Oddziału w latach 2006-2014. Od 1985r. pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Oddziału Zasilania Elektroenergetycznego PKP oraz Zastępcy Głównego Energetyka i Głównego Energetyka Dolnośląskiego Okręgu Kolei Państwowych we Wrocławiu. A następnie został dyrektorem Zakładu Dolnośląskiego we Wrocławiu, w PKP Energetyka spółka z o.o. Krzysztof Nowicki, pracując nieprzerwanie, od 1969r. do przejścia na emeryturę w 20l0r., dla PKP – odznaczał się szczególnym zaangażowaniem i innowacyjnością w pracy. Między innymi jest współautorem nowoczesnych pojazdów do utrzymania sieci trakcyjnej i posiada na nie świadectwo wzoru użytkowego. Za swą pracę zawodową jak i społeczną otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Otrzymane przezeń odznaczenia i wyróżnienia charakteryzują dobrze jego zasługi, jako specjalisty w dziedzinach zasilania i utrzymania sieci trakcyjnych w transporcie kolejowym, a równocześnie – w umiejętnym zarządzaniu, co znajduje uznanie w środowisku elektryków.

Relacja z Sympozjum

W roku 2021 przypada jubileusz 120. rocznicy urodzin prof. Jerzego Ignacego Skowrońskiego (1901-1986), wybitnego uczonego i nauczyciela akademickiego, twórcy szkoły naukowej materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Prof. Skowroński był pionierem odbudowy energetyki Dolnego Śląska po II wojnie światowej, współorganizatorem i pierwszym Dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Był aktywnym działaczem społecznym, popularyzatorem nauki i techniki, był członkiem założycielem Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Dla uczczenia osoby i dzieła Profesora rok 2021 został ustanowiony w SEP Rokiem Profesora J.I. Skowrońskiego.
W piątek 16 kwietnia 2021 r. odbyły się centralne uroczystości Roku Prof. J.I. Skowrońskiego. Inicjatorami i organizatorami uroczystości byli Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki Zakład Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji Profesora J.I. Skowrońskiego w kościele Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. Po Mszy Św. Prawnuk Profesora Alexander Jerzy Skowroński uhonorował swego pradziadka pięknym koncertem na skrzypce (zdj. 1.).

1. Kościół Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. Prawnuk Profesora J.I. Skowrońskiego Alexander Jerzy Skowroński, uhonorował Pradziadka utworem na skrzypce: koncert a-moll Antonio Vivaldiego, op. 3, nr 6, część 1. Allegro. Fot. Stefan Bugaj.
Następnie uczestnicy Mszy udali się na cmentarz, gdzie wraz księdzem odmówi modlitwy w intencji św.p. Profesora Skowrońskiego i złożyli kwiaty. W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich kwiaty złożyli Prezes SEP Piotr Szymczak i Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł (zdj. 2.). W imieniu Wydziału Elektrycznego oraz Katedry Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej kierownik katedry Zbigniew Leonowicz a w imieniu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Zakładu Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki, Prezes Koła nr 1. Krzysztof Kogut.

2. Cmentarz, kwiaty na grobie J.I. Skowrońskiego składają Prezesi Andrzej Hachoł, Piotr Szymczak,
w obecności Zbigniewa Lubczyńskiego, księdza oraz wnuka Profesora J.I. Skowrońskiego Jana Pawła Skowrońskiego. Fot. Stefan Bugaj.
Następnie zapalono znicze w analogicznej kolejności. Po zapaleniu zniczy uczestnicy uroczystości udali się do Wrocławskiego Zakładu Instytutu Elektrotechniki przy ul Mari Curie Skłodowskiej. Zebranych powitał Prezes Koła nr 1. Krzysztof Kogut. Poprosiła o zabranie głosu Prezesa SEP Piotra Szymczaka. Głos zabrali również kolejno Rektor Politechniki Wrocławskie J.M. Arkadiusz Wójs, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej Waldemar Rebizant oraz Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł i Kierownik Zakładu Instytutu Elektrotechniki Ewa Zawadzka. Następnie odsłonięto Tablicę pamiątkową poświęconą Profesorowi J.I. Skowrońskiego w holu Instytutu Elektrotechniki (zdj. 3.).

3. Odsłonięcie Tablicy poświęconej J.I. Skowrońskiemu, Prezes SEP Piotr Szymczak i Kierownik Zakładu Ewa Zawadzka. Towarzyszą: od lewej Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskie Waldemar Rebizant oraz J.M. Rektor Politechniki Wrocławskiej Arkadiusz Wójs i po prawej stronie Prezes Andrzej Hachoł. Foto. Maciej Gwoździewicz.
Tablicę odsłonili Prezes SEP Piotr Szymczak i Kierownik Zakładu Instytutu Elektrotechniki Ewa Zawadzka. Odsłonięciu Tablicy towarzyszyli rektor oraz dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej i prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Po odsłonięciu Tablicy głos zabrał prof. Jerzy Fekecz, jeden z pierwszych studentów Profesora J.I. Skowrońskiego na Politechnice Wrocławskiej, wieloletni pracownik Oddziału Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki (zdj. 4.).

4. Na tle odsłoniętej Tablicy od lewej: Alexander Jerzy Skowroński, Jan Paweł Skowroński, Dziekan Wydziału Elektrycznego P.Wr. Waldemar Rebizant, J.M. Rektor P.Wr. Arkadiusz Wójs, Prezes SEP Piotr Szymczak, Kierownik Zakładu Ewa Zawadzka, Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł. Na pierwszym planie siedzi Jerzy Fekecz.
Całość uroczystości zwieńczyło seminarium poświęcone Profesorowi w sali kominkowej NOT. Uczestników powitał Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł i przekazał prowadzenie sesji Zbigniewowi Leonowiczowi – Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego. Sesję zainaugurował kol. Piotr Szymczak Prezes SEP prezentacją p/t: Wystąpienie z okazji inauguracji Ogólnopolskiego Roku SEP im. prof. Jerzego I. Skowrońskiego. Kolejną prezentację p/t: Profesor Jerzy Ignacy Skowroński przedstawił kol. Krzysztof Kogut – Prezes Koła SEP Nr 1, którego założycielem był Patron Roku (zdj. 5.).

5. Seminarium poświęcone J.I. Skowrońskiemu. Sala w NOT-cie, uczestnicy seminarium, od lewej Alexander Jerzy Skowroński, Jan Paweł Skowroński, Honorowy Prezes NOT Tadeusz Nawracaj, Jacek Wańkowicz, Krzysztof Kogut (Prezes Koła nr 1), Prezes SEP Piotr Szymczak. Fot. Maciej Gwoździewicz.
Jako trzecią prezentację, p/t: Profesor Jerzy Ignacy Skowroński – działacz i Członek Honorowy SEP – Patron Roku SEP 2021 przedstawił kol. Zbigniew Lubczyński z udziałem współautora kol. Wojciecha Michalskiego – członkowie Komisji Historycznej Oddziału Wrocławskiego SEP.
Następnie kol. Ryszard Kordas – skarbnik Oddziału Wrocławskiego SEP i wieloletni wicedyrektor Oddziału Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, przedstawił prezentację: Jerzy Ignacy Skowroński – Wrocławska Szkoła Materiałoznawstwa (zdj. 6.)

6. Widok sali, od lewej prezentację prowadzi Ryszard Kordas a za stołem prezydialnym Prezes Andrzej Hachoł i Przewodniczący Komitetu Organizacyjne uroczystości Zbigniew Leonowicz. Fot. Maciej Gwoździewicz.
Z ograniczonej względami sanitarnymi liczby uczestników sesji, głos zabrali profesorowie Jacek Wańkowicz, Jerzy Barglik oraz Tadeusz Nawracaj – Honorowy Prezes TJO FSNT NOT- gospodarz miejsca sesji. Przedstawił Patrona Roku jako Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NOT w latach 1955/57. Jednocześnie zapoznał zebranych z historią gmachu NOT we Wrocławiu. Jako ostatni głos zabrał Jan Paweł Skowroński, który wspominał Patrona Roku jako członka rodziny, dziadka. Goście ze Stanów Zjednoczonych zostali obdarowani pamiątkami z Wrocławia, wydawnictwami związanymi z Profesorem – Patronem Roku (zdj. 6.).

7. Wręczenie upominków Prawnukowi i Wnukowi Profesora J.I. Skowrońskiego przez Tadeusza Nawracaja, Andrzeja Hachoła i Zbigniewa Leonowicza. Fot. Maciej Gwoździewicz.
Sesja była transmitowana na platformie YouTube i ZOOM-ie. Oprócz ograniczonej liczby uczestników w realu, w sesji uczestniczyło ponad 200 osób.
Opracowali Maciej Gwoździewicz, Ryszard Kordas.

 

2 3 4 5 6 7 8

VII Konferencja GPW 2020

W sobotę 12 grudnia 2020 roku odbyła się VII pandemiczna edycja Konferencji Naukowej Generacja-Przesył-Wykorzystanie GPW 2020. Ze względów epidemicznych wydarzenie odbyło się w trybie zdalnym.

Organizatorami Konferencji GPW 2020 była Politechnika Wrocławska oraz Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Sztab organizacyjny w trakcie wydarzenia znajdował się w budynku Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, gdzie pierwotnie Konferencja miała odbyć się w trybie stacjonarnym.

W trakcie Konferencji 19 prelegentów wygłosiło swoje prelekcje w 6 sesjach: inauguracyjnej, inżynierskiej, studenckiej, doktoranckiej, anglojęzycznej i finałowej. Po zakończeniu poszczególnych sesji odbywały się głosowania w formie on-line na najlepszego prelegenta. Zwycięzcy tych głosowań zostali nagrodzenia nagrodami głównymi w postaci tabletów. Pozostałe upominki decyzją Komitetu Naukowego Konferencji GPW 2020 zostały przyznane innym wyróżniającym się prelegentom.

Konferencja była transmitowana na żywo w serwisie YouTube, gdzie jest dostępna w całości. Po ceremonii ogłoszenia zwycięskich prelegentów odbyła się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworze msza święta w intencji uczestników Konferencji GPW 2020. Wydarzenie to było również transmitowane na żywo w Internecie.

W Konferencji GPW 2020 udział wzięli prelegenci z Politechniki Wrocławskiej, Oddziału Wrocławskiego SEP, PWSZ im. Witelona w Legnicy, Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku, Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy w Kijowie oraz przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej.

Konferencja GPW 2020 odbyła się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. W trakcie sesji inauguracyjnej Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek pogratulował doprowadzenia od odbycia się Konferencji w trudnych czasach. Zwrócił uwagę, że główna tematyka Konferencji jest niezwykle istotna z punktu widzenia transformacji i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Podkreślił, że dzisiejsza walka o Polskę to bitwa o nowoczesne rozwiązania i dobrostan mieszkańców.

(link: https://youtu.be/GzooL9gUFCU )