Relacja z Sympozjum

Relacja z Sympozjum
image_pdfimage_print

W roku 2021 przypada jubileusz 120. rocznicy urodzin prof. Jerzego Ignacego Skowrońskiego (1901-1986), wybitnego uczonego i nauczyciela akademickiego, twórcy szkoły naukowej materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Prof. Skowroński był pionierem odbudowy energetyki Dolnego Śląska po II wojnie światowej, współorganizatorem i pierwszym Dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Był aktywnym działaczem społecznym, popularyzatorem nauki i techniki, był członkiem założycielem Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Dla uczczenia osoby i dzieła Profesora rok 2021 został ustanowiony w SEP Rokiem Profesora J.I. Skowrońskiego.
W piątek 16 kwietnia 2021 r. odbyły się centralne uroczystości Roku Prof. J.I. Skowrońskiego. Inicjatorami i organizatorami uroczystości byli Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki Zakład Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji Profesora J.I. Skowrońskiego w kościele Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. Po Mszy Św. Prawnuk Profesora Alexander Jerzy Skowroński uhonorował swego pradziadka pięknym koncertem na skrzypce (zdj. 1.).

1. Kościół Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. Prawnuk Profesora J.I. Skowrońskiego Alexander Jerzy Skowroński, uhonorował Pradziadka utworem na skrzypce: koncert a-moll Antonio Vivaldiego, op. 3, nr 6, część 1. Allegro. Fot. Stefan Bugaj.
Następnie uczestnicy Mszy udali się na cmentarz, gdzie wraz księdzem odmówi modlitwy w intencji św.p. Profesora Skowrońskiego i złożyli kwiaty. W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich kwiaty złożyli Prezes SEP Piotr Szymczak i Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł (zdj. 2.). W imieniu Wydziału Elektrycznego oraz Katedry Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej kierownik katedry Zbigniew Leonowicz a w imieniu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Zakładu Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki, Prezes Koła nr 1. Krzysztof Kogut.

2. Cmentarz, kwiaty na grobie J.I. Skowrońskiego składają Prezesi Andrzej Hachoł, Piotr Szymczak,
w obecności Zbigniewa Lubczyńskiego, księdza oraz wnuka Profesora J.I. Skowrońskiego Jana Pawła Skowrońskiego. Fot. Stefan Bugaj.
Następnie zapalono znicze w analogicznej kolejności. Po zapaleniu zniczy uczestnicy uroczystości udali się do Wrocławskiego Zakładu Instytutu Elektrotechniki przy ul Mari Curie Skłodowskiej. Zebranych powitał Prezes Koła nr 1. Krzysztof Kogut. Poprosiła o zabranie głosu Prezesa SEP Piotra Szymczaka. Głos zabrali również kolejno Rektor Politechniki Wrocławskie J.M. Arkadiusz Wójs, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej Waldemar Rebizant oraz Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł i Kierownik Zakładu Instytutu Elektrotechniki Ewa Zawadzka. Następnie odsłonięto Tablicę pamiątkową poświęconą Profesorowi J.I. Skowrońskiego w holu Instytutu Elektrotechniki (zdj. 3.).

3. Odsłonięcie Tablicy poświęconej J.I. Skowrońskiemu, Prezes SEP Piotr Szymczak i Kierownik Zakładu Ewa Zawadzka. Towarzyszą: od lewej Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskie Waldemar Rebizant oraz J.M. Rektor Politechniki Wrocławskiej Arkadiusz Wójs i po prawej stronie Prezes Andrzej Hachoł. Foto. Maciej Gwoździewicz.
Tablicę odsłonili Prezes SEP Piotr Szymczak i Kierownik Zakładu Instytutu Elektrotechniki Ewa Zawadzka. Odsłonięciu Tablicy towarzyszyli rektor oraz dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej i prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Po odsłonięciu Tablicy głos zabrał prof. Jerzy Fekecz, jeden z pierwszych studentów Profesora J.I. Skowrońskiego na Politechnice Wrocławskiej, wieloletni pracownik Oddziału Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki (zdj. 4.).

4. Na tle odsłoniętej Tablicy od lewej: Alexander Jerzy Skowroński, Jan Paweł Skowroński, Dziekan Wydziału Elektrycznego P.Wr. Waldemar Rebizant, J.M. Rektor P.Wr. Arkadiusz Wójs, Prezes SEP Piotr Szymczak, Kierownik Zakładu Ewa Zawadzka, Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł. Na pierwszym planie siedzi Jerzy Fekecz.
Całość uroczystości zwieńczyło seminarium poświęcone Profesorowi w sali kominkowej NOT. Uczestników powitał Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł i przekazał prowadzenie sesji Zbigniewowi Leonowiczowi – Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego. Sesję zainaugurował kol. Piotr Szymczak Prezes SEP prezentacją p/t: Wystąpienie z okazji inauguracji Ogólnopolskiego Roku SEP im. prof. Jerzego I. Skowrońskiego. Kolejną prezentację p/t: Profesor Jerzy Ignacy Skowroński przedstawił kol. Krzysztof Kogut – Prezes Koła SEP Nr 1, którego założycielem był Patron Roku (zdj. 5.).

5. Seminarium poświęcone J.I. Skowrońskiemu. Sala w NOT-cie, uczestnicy seminarium, od lewej Alexander Jerzy Skowroński, Jan Paweł Skowroński, Honorowy Prezes NOT Tadeusz Nawracaj, Jacek Wańkowicz, Krzysztof Kogut (Prezes Koła nr 1), Prezes SEP Piotr Szymczak. Fot. Maciej Gwoździewicz.
Jako trzecią prezentację, p/t: Profesor Jerzy Ignacy Skowroński – działacz i Członek Honorowy SEP – Patron Roku SEP 2021 przedstawił kol. Zbigniew Lubczyński z udziałem współautora kol. Wojciecha Michalskiego – członkowie Komisji Historycznej Oddziału Wrocławskiego SEP.
Następnie kol. Ryszard Kordas – skarbnik Oddziału Wrocławskiego SEP i wieloletni wicedyrektor Oddziału Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, przedstawił prezentację: Jerzy Ignacy Skowroński – Wrocławska Szkoła Materiałoznawstwa (zdj. 6.)

6. Widok sali, od lewej prezentację prowadzi Ryszard Kordas a za stołem prezydialnym Prezes Andrzej Hachoł i Przewodniczący Komitetu Organizacyjne uroczystości Zbigniew Leonowicz. Fot. Maciej Gwoździewicz.
Z ograniczonej względami sanitarnymi liczby uczestników sesji, głos zabrali profesorowie Jacek Wańkowicz, Jerzy Barglik oraz Tadeusz Nawracaj – Honorowy Prezes TJO FSNT NOT- gospodarz miejsca sesji. Przedstawił Patrona Roku jako Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NOT w latach 1955/57. Jednocześnie zapoznał zebranych z historią gmachu NOT we Wrocławiu. Jako ostatni głos zabrał Jan Paweł Skowroński, który wspominał Patrona Roku jako członka rodziny, dziadka. Goście ze Stanów Zjednoczonych zostali obdarowani pamiątkami z Wrocławia, wydawnictwami związanymi z Profesorem – Patronem Roku (zdj. 6.).

7. Wręczenie upominków Prawnukowi i Wnukowi Profesora J.I. Skowrońskiego przez Tadeusza Nawracaja, Andrzeja Hachoła i Zbigniewa Leonowicza. Fot. Maciej Gwoździewicz.
Sesja była transmitowana na platformie YouTube i ZOOM-ie. Oprócz ograniczonej liczby uczestników w realu, w sesji uczestniczyło ponad 200 osób.
Opracowali Maciej Gwoździewicz, Ryszard Kordas.

 

2 3 4 5 6 7 8