image_pdfimage_print
Nowor.6

Spotkanie Noworoczne Oddziału Wrocławskiego SEP

W dniu 5.01.2018 w budynku NOT odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne aktywnych działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz zaproszonych gości.

W spotkaniu udział wzięli:

Prezes SEP – Piotr Szymczak

Przewodniczący DOIIB – Eugeniusz Hotała

Prezes WR FSNT NOT – Tadeusz Nawracaj

Dziekan Wydziału PPT – Arkadiusz Wójs

Dziekan Wydziału Elektroniki – Czesław Smutnicki

Oraz liczne grono przedstawicieli nauki Politechniki Wrocławskiej.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Członkowie Honorowi SEP, prezesi i przedstawiciele członków wspierających, prezesi wszystkich Kół Oddziału Wrocławskiego SEP.

Zebranych powitał Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł. Minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy odeszli w 2017r. Sprawozdanie z działalności Oddziału z 2017 roku w formie multimedialnej przedstawił Prezes Andrzej Hachoł. Niespodzianką dla zebranych było przyznanie przez Zarząd Główny SEP medali dla zasłużonych działaczy Oddziału. Prezes Piotr Szymczak wręczył medale następującym kolegom:

Bogdanowi Synalowi – Medal M. Doliwo-Dobrowolskiego

Zbigniewowi Lubczyńskiemu – Medal R. Dzieślewskiego

Krzysztofowi Nowickiemu  – Medal K. Szpotańskiego

Andrzejowi Hachołowi – Medal S. Fryzego

Leszkowi Pawlaczykowi – Medal M. Pożaryskiego

Ciekawy referat pt. „Kropki kwantowe – wybrane własności i zastosowania”  wygłosił Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Technik prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs.

Po zakończeniu części merytorycznej przy nastrojowej muzyce odbyło się spotkanie koleżeńskie i dyskusje w podgrupach.

Jan Rudy

 

pytlarz

Mgr inż. Jan Pytlarz

Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W czasie studiów wyjątkowo zaangażowany w działalność Parlamentu Studentów, Rady Wydziału Elektrycznego, Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz wielu stowarzyszeń naukowych. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w pracach Zarządu O/Wrocławskiego SEP, Izby Rzeczoznawstwa oraz Ośrodka Szkoleń i Egzaminów Kwalifikacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Naukowo zainteresowany odnawialnymi źródłami energii, wpływem oświetlenia na organizm ludzki oraz zagadnieniami związanymi z energetyką jądrową. Organizator licznych szkoleń, projektów naukowych oraz konferencji o zasięgu regionalnym, jak i międzynarodowym. Posiadacz kilkunastu certyfikatów potwierdzających umiejętności naukowe i menadżerskie. Wielokrotnie otrzymywał listy gratulacyjne i nagrody za swoją działalność społeczną i naukową. Wyróżniony w konkursie „Studencki Nobel 2012” na najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej.

synalb

Prof. dr hab. inż. Bohdan Synal

Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP. dr hab. inż elektryk, profesor Politechniki Wrocławskiej, wykładowca, specjalista w dziedzinie zabezpieczeń i automatyki elektroenergetycznej, członek honorowy SEP. Urodził się 8. listopada 1928 r. w Poperczynie – wiosce w pobliżu Żółkiewki, powiat Krasnystaw. Tu spędził dzieciństwo, przeżył okupację i doświadczył dwóch pacyfikacji – niemieckiej w maju 1944 r. i sowieckiej (NKWD) w kwietniu 1945 r. We wrześniu 1944 r. rozpoczyna naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ukończone tzw. „małą maturą” w 1947 r. W tym samym roku przenosi się do Wrocławia, gdzie w 1949 r. uzyskuje maturę po ukończeniu Wydziału Elektrycznego Liceum Przemysłu Metalowego. Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej odbył w latach 1949-55, uzyskując stopień magistra inżyniera elektryka ze specjalnością „Sieci i Systemy Elektroenergetyczne”. Na Politechnice Wrocławskiej zdobywał kolejne szczeble awansu nauczyciela akademickiego: w 1963 r. stopień doktora nauk technicznych i stanowisko adiunkta, w 1970 r. – docenta. W 1976 r. obronił rozprawę habilitacyjną, w roku 1990 objął stanowisko profesora Politechniki Wrocławskiej. W roku 1999 przeszedł na emeryturę i do 2005 r. pracuje w niepełnym wymiarze etatu. Do marca 2008 r. prowadził wykłady z Automatyki Zabezpieczeniowej. Do tej pory utrzymuje robocze kontakty z Instytutem macierzystym i z Wydziałem. Jest prekursorem wprowadzenia w Polsce automatyki wymuszania składowej czynnej prądu dla zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci kompensowanych; konstruktor i autor wprowadzenia rezerwowych ziemnozwarciowych zabezpieczeń w sieci przesyłowej 110 kV (1961 r.). Za to ostatnie otrzymuje Nagrodę Ministra Energetyki. Zdobywa w Energetyce duże doświadczenie zawodowe, wykorzystywane z pożytkiem w pracy naukowej i dydaktycznej na uczelni. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał 36 ważniejszych nagród, głównie Rektora i Senatu Politechniki Wrocławskiej. W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich nieprzerwalnie od 1955 r. Jako członek SEP pełnił wiele funkcji m. in. Prezes Oddziału Wrocławskiego w latach 1998 – 2006 (dwie kadencje). Uchwałą XXXI WZD SEP, w czerwcu 2002 r. Bohdanowi Synalowi została nadana godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich „za całokształt działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej, zawodowej i społecznej”.

nowickij

inż. Krzysztof Nowicki

Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Inżynier elektryk, specjalista w dziedzinie systemów zasilania oraz utrzymania sieci trakcyjnej transportu kolejowego. Wieloletni członek prezydium Oddz. Wrocławskiego SEP, prezes Oddziału w latach 2006-2010, wybrany ponownie na kadencję 2010-2014. Od 1985r. pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Oddziału Zasilania Elektroenergetycznego PKP, a następnie Zastępcy Głównego Energetyka i Głównego Energetyka Dolnośląskiego Okręgu Kolei Państwowych we Wrocławiu.W czerwcu 1998r. objął stanowisko dyrektora Zakładu Dolnośląskiego we Wrocławiu, w PKP Energetyka spółka z o.o. Krzysztof Nowicki, pracując nieprzerwanie, od 1969r. do przejścia na emeryturę w 20l0r., dla PKP – odznaczał się szczególnym zaangażowaniem i innowacyjnością w pracy. Między innymi jest współautorem nowoczesnych pojazdów do utrzymania sieci trakcyjnej i posiada na nie świadectwo wzoru użytkowego. Za swą pracę zawodową jak i społeczną otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Otrzymane przezeń odznaczenia i wyróżnienia charakteryzują dobrze jego zasługi, jako specjalisty w dziedzinach zasilania i utrzymania sieci trakcyjnych w transporcie kolejowym, a równocześnie – w umiejętnym zarządzaniu, co znajduje uznanie w środowisku elektryków.