image_pdfimage_print
pytlarz

Mgr inż. Jan Pytlarz

Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W czasie studiów wyjątkowo zaangażowany w działalność Parlamentu Studentów, Rady Wydziału Elektrycznego, Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz wielu stowarzyszeń naukowych. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w pracach Zarządu O/Wrocławskiego SEP, Izby Rzeczoznawstwa oraz Ośrodka Szkoleń i Egzaminów Kwalifikacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Naukowo zainteresowany odnawialnymi źródłami energii, wpływem oświetlenia na organizm ludzki oraz zagadnieniami związanymi z energetyką jądrową. Organizator licznych szkoleń, projektów naukowych oraz konferencji o zasięgu regionalnym, jak i międzynarodowym. Posiadacz kilkunastu certyfikatów potwierdzających umiejętności naukowe i menadżerskie. Wielokrotnie otrzymywał listy gratulacyjne i nagrody za swoją działalność społeczną i naukową. Wyróżniony w konkursie „Studencki Nobel 2012” na najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej.

synalb

Prof. dr hab. inż. Bohdan Synal

Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP. dr hab. inż elektryk, profesor Politechniki Wrocławskiej, wykładowca, specjalista w dziedzinie zabezpieczeń i automatyki elektroenergetycznej, członek honorowy SEP. Urodził się 8. listopada 1928 r. w Poperczynie – wiosce w pobliżu Żółkiewki, powiat Krasnystaw. Tu spędził dzieciństwo, przeżył okupację i doświadczył dwóch pacyfikacji – niemieckiej w maju 1944 r. i sowieckiej (NKWD) w kwietniu 1945 r. We wrześniu 1944 r. rozpoczyna naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ukończone tzw. „małą maturą” w 1947 r. W tym samym roku przenosi się do Wrocławia, gdzie w 1949 r. uzyskuje maturę po ukończeniu Wydziału Elektrycznego Liceum Przemysłu Metalowego. Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej odbył w latach 1949-55, uzyskując stopień magistra inżyniera elektryka ze specjalnością „Sieci i Systemy Elektroenergetyczne”. Na Politechnice Wrocławskiej zdobywał kolejne szczeble awansu nauczyciela akademickiego: w 1963 r. stopień doktora nauk technicznych i stanowisko adiunkta, w 1970 r. – docenta. W 1976 r. obronił rozprawę habilitacyjną, w roku 1990 objął stanowisko profesora Politechniki Wrocławskiej. W roku 1999 przeszedł na emeryturę i do 2005 r. pracuje w niepełnym wymiarze etatu. Do marca 2008 r. prowadził wykłady z Automatyki Zabezpieczeniowej. Do tej pory utrzymuje robocze kontakty z Instytutem macierzystym i z Wydziałem. Jest prekursorem wprowadzenia w Polsce automatyki wymuszania składowej czynnej prądu dla zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci kompensowanych; konstruktor i autor wprowadzenia rezerwowych ziemnozwarciowych zabezpieczeń w sieci przesyłowej 110 kV (1961 r.). Za to ostatnie otrzymuje Nagrodę Ministra Energetyki. Zdobywa w Energetyce duże doświadczenie zawodowe, wykorzystywane z pożytkiem w pracy naukowej i dydaktycznej na uczelni. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał 36 ważniejszych nagród, głównie Rektora i Senatu Politechniki Wrocławskiej. W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich nieprzerwalnie od 1955 r. Jako członek SEP pełnił wiele funkcji m. in. Prezes Oddziału Wrocławskiego w latach 1998 – 2006 (dwie kadencje). Uchwałą XXXI WZD SEP, w czerwcu 2002 r. Bohdanowi Synalowi została nadana godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich „za całokształt działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej, zawodowej i społecznej”.

nowickij

inż. Krzysztof Nowicki

Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Inżynier elektryk, specjalista w dziedzinie systemów zasilania oraz utrzymania sieci trakcyjnej transportu kolejowego. Wieloletni członek prezydium Oddz. Wrocławskiego SEP, prezes Oddziału w latach 2006-2010, wybrany ponownie na kadencję 2010-2014. Od 1985r. pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Oddziału Zasilania Elektroenergetycznego PKP, a następnie Zastępcy Głównego Energetyka i Głównego Energetyka Dolnośląskiego Okręgu Kolei Państwowych we Wrocławiu.W czerwcu 1998r. objął stanowisko dyrektora Zakładu Dolnośląskiego we Wrocławiu, w PKP Energetyka spółka z o.o. Krzysztof Nowicki, pracując nieprzerwanie, od 1969r. do przejścia na emeryturę w 20l0r., dla PKP – odznaczał się szczególnym zaangażowaniem i innowacyjnością w pracy. Między innymi jest współautorem nowoczesnych pojazdów do utrzymania sieci trakcyjnej i posiada na nie świadectwo wzoru użytkowego. Za swą pracę zawodową jak i społeczną otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Otrzymane przezeń odznaczenia i wyróżnienia charakteryzują dobrze jego zasługi, jako specjalisty w dziedzinach zasilania i utrzymania sieci trakcyjnych w transporcie kolejowym, a równocześnie – w umiejętnym zarządzaniu, co znajduje uznanie w środowisku elektryków.

5320ce8a352cc

Dr inż. Andrzej Hachoł

Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. dr inż. elektronik, autor wielu wdrożeń przemysłowych, specjalista w dziedzinie inżynierii biomedycznej, dydaktyk, działacz SEP. Urodził się 20 lutego 1953 r. w Sosnowcu. W roku 1968 rozpoczął naukę na Wydziale Elektrycznym Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, gdzie otrzymał tytuł technika elektryka w specjalności „Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa”. Studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (1973-1978) ukończył z wyróżnieniem i uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika w specjalności „Metrologia elektryczna”. Równolegle ze studiami magisterskimi (po czwartym roku) podjął studia doktoranckie w ramach programu „Talent”, które ukończył w roku 1981, i po przedstawieniu pracy doktorskiej pt. „Metoda wieloparametrowego pomiaru w niekontrolowanych warunkach” uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W 1981 r. zatrudniony został w Politechnice Wrocławskiej na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. Oprócz pracy na uczelni, odbył staże przemysłowe krajowe i zagraniczne oraz pracował w przemyśle m.in. odbył praktykę zawodową w korporacji Public Power Corporation S.A. (Grecja) oraz staż naukowy w Instytucie Mechaniki Polimerów Łotewskiej Akademii Nauk. Pracował w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów IKSAiP (w latach 1996-1997 pełnił w IKSAiP obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju). Ponadto był współzałożycielem i wiceprezesem ds. naukowych firmy hi-tech Centrum Ophtha-Lab. zajmującej się opracowaniem mikroprocesorowych biomedycznych przyrządów pomiarowych i mikroprocesorowych rozproszonych systemów pomiarowo-rozliczeniowych. Jest współzałożycielem i członkiem Rady Programowej Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej. Od 1979 roku jest członkiem SEP, a od 1987 rzeczoznawcą SEP w specjalności Cybernetyka Techniczna i Technika Pomiarowa. Opracował wiele ekspertyz i opinii technicznych z zakresu poprawności rozwiązań urządzeń i układów pomiarowych wielkości nieelektrycznych, zgodności wyrobów z normami oraz oceny innowacyjności wyrobów. W latach 2002-2006 był członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego SEP. Od 2006 roku jest wiceprezesem Oddziału Wrocławskiego SEP i Przewodniczącym Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP we Wrocławiu. Od 2012 r. jest członkiem Centralnego Komitetu Inżynierii Biomedycznej SEP. Od 2008 r. jest członkiem Komisji współpracy z Uczelniami Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej.